Pravidla Informační zdroj Qjob

Dohoda o používání informačního zdroje pro objednávání služeb Qjob fyzickými osobami, fyzickými osobami podnikateli a právnickými osobami (dále jen "dohoda").

Část I. Univerzální ustanovení

Společnost vám nabízí služby webových stránek a mobilní aplikace (dále jen "stránky") za podmínek, které jsou předmětem této smlouvy o používání webových stránek Qjob.cz. V této souvislosti je třeba, abyste si pečlivě přečetli podmínky této smlouvy, které se řídí následujícími ustanoveními.

část I, část II, část III této dohody a právo Evropské unie.

Část I "Všeobecná ustanovení" se vztahují na vztahy stanovené v části II a III, pokud není v části II nebo III stanoveno jinak.

Na vztahy založené podle části III se použijí ustanovení části II, není-li v části III stanoveno jinak.

Vezměte prosím na vědomí, že část II a část III obsahují různé podmínky týkající se vašeho používání webových stránek v závislosti na tom, jaký typ interakce si na webových stránkách zvolíte.

1 Pojmy používané v Dohodě

Společnost - WebTech Group Kft. Maďarsko

Webová stránka, zdroj - internetový zdroj www.qjob.cz, včetně mobilní aplikace poskytující přístup k funkcím webové stránky qjob.cz.

Správa - zaměstnanci Společnosti, jakož i osoby řádně pověřené Společností správou Webových stránek a poskytováním Služeb Společnosti Návštěvníkům v rámci jejich používání Webových stránek.

Služby - je souhrn počítačových programů, databází zajišťujících fungování Webových stránek, jakož i souhrn služeb poskytovaných Uživatelům při používání Webových stránek.

Návštěvník - každá fyzická osoba starší 18 let, která používá Webové stránky, a právnické osoby v případech výslovně stanovených touto Smlouvou.

Uživatel - návštěvník, který prošel registrací. V této smlouvě se pojem Uživatel vztahuje jak na Ověřené uživatele, tak na neověřené uživatele.

Přihlášení - e-mailová adresa uživatele, kterou si zvolil při registraci a kterou používá při používání stránek. Je zakázáno registrovat a používat více než jedno přihlášení stejným návštěvníkem.

Mobilní aplikace je softwarový a hardwarový komplex založený na systému iOS nebo Android.

Heslo - kombinace symbolů, kterou si uživatel zvolí sám a která spolu s přihlašovacím jménem zajišťuje jeho identifikaci při používání webových stránek.

Zákazník - Uživatel, který na Webových stránkách zadal Objednávku v souladu s Pravidly zadávání a provádění objednávek.

Provozovatel - uživatel, který dokončil registrační postup podle části II, oddílu 3.

Ověřený výkonný umělec - uživatel, který prošel ověřovacím postupem podle části II oddílu 3.

Úkol - výzva k podání nabídky umístěná zákazníkem na webových stránkách a určená účinkujícím.

Cena úkolu - cena schválená Objednatelem a Exekutorem za provedení sjednaného úkolu (cena práce Exekutora bez nákladů Objednatele na bezhotovostní vyrovnání s Exekutorem).

Cena za Postoupení je peněžité plnění (peněžní nebo nepeněžní) a nezahrnuje jiné (nepeněžní) formy Protiplnění (jiný nepeněžitý majetek, včetně majetkových práv).

Cena díla bude stanovena v měně České republiky (korunách) a bude dohodnuta mezi zadavatelem a zhotovitelem.

Cena zakázky je pojem, který se vztahuje pouze na vztahy uvedené v části II.

Nabídka (odpověď) je nabídka podaná zhotovitelem a adresovaná objednateli.

Volba Poskytovatele znamená přijetí Nabídky Poskytovatele ze strany Zákazníka.

Peněženka - virtuální účet Uživatele na Stránkách.

Profil - informace o sobě umístěné podle uvážení uživatele.

U poskytovatele profil obsahuje také informace o kategoriích zakázek, které mají být provedeny, fotografii, informace o dříve provedených pracích, informace o vzdělávacích institucích, odhadované náklady na provedení zakázek a další informace.

Přijetí veřejné nabídky - úplné a bezpodmínečné přijetí Smlouvy o užívání webových stránek Qjob.cz Uživatelem tím, že Uživatel provede úkony při užívání webových stránek Qjob.cz.

Poplatek za služby - cena za Služby Společnosti vyjádřená v měně České republiky (korunách), která je stanovena podle pravidel uvedených v této Smlouvě.

Bezriziková transakce - služba, která umožňuje Objednateli a Exekutorovi využívat online službu "Bezriziková transakce" za podmínek Smlouvy o provedení práce a/nebo poskytnutí služby za podmínek uvedených v části II Smlouvy.

Zpětná vazba - subjektivní názor uživatele na výkon práce vyjádřený formou hodnocení a/nebo slovních komentářů na webových stránkáchQjob.cz. Zákazníci mají možnost hodnotit vývojáře známkou od jednoho do pěti bodů podle následujících kritérií: kvalita, slušnost, spravedlivá cena a dochvilnost. Zákazníci mají možnost ohodnotit vývojáře jedním až pěti body podle následujících kritérií: dochvilnost, zdvořilost, přiměřenost.

Negativní hodnocení - hodnocení uživatele, jehož aritmetický průměr bodů udělených podle všech kritérií je menší nebo roven dvěma.

Pozitivní hodnocení - hodnocení uživatele, jehož aritmetický průměr bodů přidělených kritériím je vyšší než dva.

Odznak za zásluhy je zvláštní označení, které se odráží v profilu. Podmínky insignií určuje společnost podle vlastního uvážení.

V této dohodě lze použít pojmy, které nejsou definovány v části I dohody. V tomto případě se takový pojem vykládá v souladu s textem dohody. V případě absence jednoznačného výkladu pojmu v textu Smlouvy se bude výklad pojmu opírat o výklad definovaný: jednak v právu ES, jednak na webových stránkách Qjob.cz, dále pak o výklad zavedený (běžně používaný) na internetu.

Část II. této smlouvy se týká umístění a provedení Díla, jehož účelem je užívání děl, služeb výhradně pro osobní, rodinné, domácí a jiné potřeby nesouvisející s výkonem podnikatelské činnosti Objednatele.

Část III této smlouvy se týká zadávání a provádění Zadání, jehož účelem je užívání děl, služeb výhradně pro účely související s výkonem podnikatelské činnosti osobami, v jejichž zájmu je Zadání Objednatelem zadáno.

Okamžikem přijetí veřejné nabídky ze strany návštěvníka se má za to, že návštěvník a společnost uzavřeli tuto smlouvu.

Část II. Dohoda o používání Qjobu jednotlivci

(dále v této části II jen "část II dohody")

1. Obecná ustanovení

Tato část II Smlouvy upravuje postup při používání Webových stránek a Služeb, jakož i vztahy vyplývající z používání Webových stránek a Služeb Návštěvníky za účelem zadávání a plnění úkolů, jejichž účelem je využití děl, služeb výhradně pro uspokojování osobních, rodinných, domácích a jiných potřeb nesouvisejících s podnikatelskou činností, pokud Zákazník nevykonává podnikatelskou činnost. Společnost nezaručuje dostupnost stránek a služeb 24 hodin denně. Společnost má právo kdykoli odepřít jakémukoli návštěvníkovi, včetně uživatelů, používání webových stránek a služeb v případě porušení Smlouvy. Společnost uděluje Návštěvníkovi/Uživateli osobní nevýhradní a nepřenosné právo používat Stránky a software prezentovaný na Stránkách v souladu s touto Smlouvou za předpokladu, že se Návštěvník/Uživatel ani žádná jiná osoba s pomocí Návštěvníka/Uživatele nedopustí jednání: kopírovat nebo měnit software Stránek, Služeb; vytvářet programy odvozené od softwaru Stránek a Služeb; pronikat do softwaru za účelem získání Návštěvník/uživatel je odpovědný za respektování práv (hmotných i nehmotných) třetích stran k informacím předaným (poskytnutým) Správě nebo třetím stranám využívajícím Stránky a Služby. Uživatelé nezávisle posuzují legálnost svého používání Stránek a Služeb, včetně zákonů země svého bydliště.

Prováděním jakýchkoli úkonů týkajících se používání Stránek a jejich služeb (prohlížení stránek Stránek, Registrace, Ověření, odeslání žádosti s kontaktním telefonním číslem, volání na kontaktní telefonní čísla Společnosti uvedená na Stránkách atd.) vyjadřuje Uživatel svůj úplný a bezpodmínečný souhlas (Akceptace) s podmínkami Smlouvy o používání zdroje Qjob.cz umístěného na internetu na adrese: https://qjob.cz/info/terms jako veřejná nabídka.

Smlouva o používání webových stránek Qjob.cz uzavřená formou veřejné nabídky se řídí právem Evropské unie, nevyžaduje oboustranný podpis a je platná v elektronické podobě.

2. Registrace uživatele

Osoba, která se chce stát uživatelem, musí provést registraci na příslušné stránce webových stránek. Při registraci je uživateli přidělena dvojice přihlašovacího jména a hesla, kterou uživatel v budoucnu používá při práci se stránkami. Uživatel může registraci provést pouze jednou.

Při registraci na Stránkách musí Uživatel poskytnout Správě platné a aktuální informace potřebné k vytvoření osobní stránky Uživatele, včetně uživatelského jména (e-mailové adresy) a hesla pro přístup na Stránky, jakož i jména a příjmení každého Uživatele.

Registrační formulář Stránek může od uživatele vyžadovat další informace.

Heslo si musíte zvolit sami, ale důrazně doporučujeme používat heslo obsahující alespoň šest (6) znaků, které musí obsahovat velká i malá písmena a číslice. Heslo může přidělit správa stránek zasláním na e-mailovou adresu uživatele.

Uživatel odpovídá za pravost, relevanci, úplnost a soulad informací poskytnutých při registraci s právními předpisy EU a za jejich čistotu od nároků třetích stran. Za utajení hesla před třetími stranami odpovídá výhradně uživatel.

Společnost nenese žádnou odpovědnost v případě porušení práv uživatele třetími osobami, které získaly neoprávněný přístup k dvojici přihlašovací jméno a heslo uživatele.

Registrací uživatel souhlasí s touto smlouvou a přijímá práva a povinnosti související s používáním a fungováním stránek, jak je uvedeno v této smlouvě.

Po úspěšné registraci Uživatele na Stránkách přebírá Společnost práva a povinnosti vůči Uživateli uvedené v této Smlouvě.

3. Registrace jako specialista

Využívání některých služeb a služeb společnosti je možné pouze po uvedení a potvrzení osobních údajů.

Po dokončení postupu registrace může uživatel projít postupem dodatečné registrace jako účinkující, což znamená, že na webové stránky jsou umístěny a uživatelem potvrzeny následující údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, datum narození, kontaktní telefonní číslo.

V případě potřeby ověření si společnost vyhrazuje právo potvrdit totožnost pomocí osobních údajů uživatele.

Status ověřeného uživatele uděluje správa podle vlastního uvážení poté, co od uživatele obdrží údaje o testování a další požadované informace. Správa má právo odmítnout ověření uživatele bez udání důvodu, bez ohledu na náklady a úsilí vynaložené uživatelem na dokončení postupu ověření.

Po úspěšném dokončení dalšího registračního postupu vyplní uživatel svůj profil.

Vyplněním profilu uživatel potvrzuje, že informace ve svém profilu zveřejňuje, tj. že jsou potenciálně dostupné všem návštěvníkům.

Status ověřeného uživatele nebo poskytovatele může být kdykoli zrušen podle uvážení správy bez vysvětlení.

Porušení, která mohou vést k přísnému varování nebo odebrání statusu účinkujícího:

 • Zhotovitel nedokončil své první zadání;
 • Zhotovitel obdržel pět nebo více negativních ohlasů;
 • Zhotovitel uvedl své kontaktní údaje v komentáři k zadání;
 • Zhotovitel ve svém popisu uvedl kontaktní informace nebo odkazy na stránky třetích stran, které obsahují kontaktní informace nebo poskytují možnost jinak kontaktovat zhotovitele, včetně stránek pro předvedení jeho práce nebo portfolia;
 • Zhotovitel v komentářích k Zadání používal neslušné výrazy, urážlivé výrazy, diskutoval o věcech, které nesouvisely s předmětem Zadání;
 • správa obdržela od zákazníků stížnosti na vývojáře (hrubost, neurvalost, nedostatečná komunikace, porušování dohod atd.).
 • Developer na Zadání reagoval, ale odmítl jej provést, aniž by se na něm dohodl se Zákazníkem a aniž by odstranil svou Nabídku, což vedlo ke konfliktní situaci, resp. k nesplnění Zadání;
 • Developer na Zadání reagoval, ale bez souhlasu Objednatele vyslal k provedení Zadání jinou osobu, která neprošla ověřovacím řízením (přítele, příbuzného, souseda);
 • Zhotovitel porušil požadavky na fotografii zveřejněnou na profilu. Na fotografii musí být zachycen sám poskytovatel (zblízka) bez dalších osob, předmětů nebo zvířat;
 • Zhotovitel porušil pravidla komunikace v chatu a/nebo na webu. V chatu a komentářích je zakázána kritika a urážky uživatelů a administrace, neslušné výrazy, podněcování konfliktních situací, výzvy k porušování dohody o užívání zdroje qjob.cz a zákonů ČR a EU;

Zhotovitel porušil pravidla komunikace se správou. Cílem administrace je sledovat, zda všichni uživatelé webových stránek dodržují dohodu o používání zdrojů Qjob.cz, a dávat uživatelům doporučení, jak vyplňovat své profily, psát návrhy a komentáře k úkolům. K projednání sporů se správou jsou uživatelé povinni používat pouze přímé kontakty: osobní chat, telefon, e-mail. Je zakázáno veřejně polemizovat se správou nebo diskutovat o jejích krocích. Na jednání nebo opomenutí správy si můžete stěžovat zasláním e-mailu na adresu [email protected].

Pravidla pro vysílání a provádění úkolů

Je zakázáno zadávat úkoly, jejichž účelem nebo předmětem je:

 • poskytování a přijímání půjček, financování účtů v platebních systémech, provádění převodů peněz, přijímání plateb ve prospěch následujících platebních systémů: AlertPay (alertpay.com), c-gold (c-gold.com), e-bullion (e-bullion.com), e-gold (e-gold.com), Liberty Reserve (libertyreserve.com), Pecunix (pecunix.com), PerfectMoney (perfectmoney.com), BitCoin (včetně výměny).
 • lákat uživatele na zdroje, stránky třetích stran nebo registrovat uživatele na těchto zdrojích, stránkách;
 • propagovat své služby a produkty nebo služby a produkty třetích stran;
 • výroba recenzí;
 • služby erotického charakteru;
 • podvádění nebo změna statistik stránek, počet odběratelů na sociálních sítích atd.;
 • objednávání automatické nebo ruční distribuce pozvánek a zpráv uživatelům sociálních sítí, e-mailové rozesílky;
 • poskytování služeb pro distribuci zboží zákazníka;
 • léky, potravinové doplňky, doplňky stravy;
 • jedy;
 • omamné látky, psychotropní látky a jejich prekurzory, pěstování omamných rostlin;
 • Služby skladování, přepravy, výroby a zpracování omamných látek, prekurzorů, psychotropních látek nebo jejich analogů, jakož i nedovolené získávání, skladování a přeprava rostlin obsahujících omamné nebo psychotropní látky nebo jejich částí obsahujících omamné nebo psychotropní látky.
 • Prostituční služby a svádění k prostituci;
 • obsah pro dospělé, jakákoli pornografie, sexuální videa, webové stránky s explicitními fotografiemi;
 • tabákové výrobky;
 • alkoholické nápoje, ethylalkohol;
 • drahé a vzácné kovy a kameny; šperky, včetně odpadu obsahujícího drahé a vzácné kovy a drahé kameny
 • zlaté slitky, investice do zlatých slitků, jakýkoli oběh drahých kovů, přírodních drahokamů nebo perel, včetně prodeje výrobků z drahých kovů;
 • služby na pomoc při bojových operacích, bez ohledu na stranu konfliktu, formu podpory (humanitární pomoc, dodávky zbraní, komunikačního vybavení, léků atd.);
 • Zbraně a střelivo (civilní, služební, palné):
 • vývoj, výroba, testování, skladování, opravy a likvidace.
 • Obchod, včetně hlavních částí střelných zbraní.
 • Střelivo, včetně nábojů a jejich součástí, jako jsou nábojnice a zápalky.
 • Vojenská technika, náhradní díly, součástky a zařízení pro ni, výbušniny, trhaviny, prachy, všechny druhy raketového paliva, jakož i speciální materiály a speciální zařízení pro jejich výrobu, speciální vybavení personálu polovojenských organizací a normativně-technické výrobky pro jejich výrobu a využití;
 • bojové látky, prostředky ochrany proti nim a normativně-technickou dokumentaci pro jejich výrobu a použití;
 • výroba/opravy/opravy střelných zbraní, jejich hlavních částí, střeliva, výbušnin nebo výbušných zařízení;
 • Omezené pesticidy a agrochemikálie;
 • Vysoce toxické nebo jedovaté látky;
 • Rentgenové, radioaktivní a izotopové přístroje a zařízení;
 • raketově-kosmické komplexy, vojenské komunikační a řídicí systémy a normativně-technická dokumentace pro jejich výrobu a provoz;
 • hazardní hry, včetně loterií, sázkových kanceláří a totalizátorů;
 • forex, binární aukce, bitcoiny;
 • pyramidové systémy, HYIP;
 • služby za umístění informací a materiálů, které hanobí čest a důstojnost osoby, narušení soukromí korespondence a osobního života.
 • Služby týkající se vytváření, používání a šíření škodlivých počítačových programů;
 • služby sdílení karet;
 • služby pro poskytování neoprávněného přístupu k počítačovým informacím;
 • hackerské útoky na účty třetích stran, získávání utajovaných informací a jejich modifikace;
 • speciální technické prostředky určené ke skrytému získávání informací;
 • služby pro šíření a prodej informací, které představují obchodní, daňové nebo bankovní tajemství;
 • prodej/výroba padělaných kreditních nebo debetních karet a jiných platebních prostředků;
 • služby pro umisťování veřejných výzev k extremistickým aktivitám, podněcování k nenávisti nebo nepřátelství, jakož i ponižování lidské důstojnosti.
 • Služby související s organizací extremistického sdružení
 • zprostředkování úplatkářských služeb;
 • jakékoli jiné zboží nebo služby, které jsou podle práva Evropské unie zakázány.

5. Odpovědnost uživatelů a návštěvníků

Návštěvníci nesou výhradní odpovědnost za své jednání/nejednání při používání zdrojů a služeb. Návštěvníci zaručují, že budou zdroje a služby používat způsobem, který neporušuje práva třetích stran. Návštěvníci ručí za to, že mají práva na používání materiálů, které na Webové stránky nahrají. Návštěvníci se zavazují dodržovat tuto smlouvu. V případě porušení Smlouvy ze strany Návštěvníků si Správa vyhrazuje právo dočasně omezit přístup Uživatele na Webové stránky a Služby (dočasný zákaz) a v případě hrubého a/nebo opakovaného porušení Smlouvy odepřít přístup ke Službám a Webovým stránkám (trvalý zákaz). V případě trvalého zákazu se Uživatel zavazuje, že po dobu svého života nebude podnikat žádné kroky směřující k získání přístupu ke Službám a Stránkám, Správa má právo zpracovávat jeho osobní údaje po dobu trvání tohoto závazku, tj. po dobu života Uživatele, na kterého se trvalý zákaz vztahuje, za účelem kontroly dodržování závazku takového Uživatele nepodnikat žádné kroky směřující k získání přístupu ke Službám a Stránkám. Stejná pravidla platí i pro dočasný zákaz.

6. Práva a povinnosti uživatele a návštěvníka

Každý návštěvník webových stránek je oprávněn využívat následující služby:

 • prohlížení audiovizuálních děl, fotografií zveřejněných uživateli, které jsou k dispozici pro takové prohlížení a poslech v souladu s touto smlouvou;
 • Ostatní služby, k nimž mu Společnost poskytuje přístup v osobě Správy.

Uživatel má dále právo:

 • Vytvořit přiřazení a vyberte položku Prováděcí úkol;
 • zasílat stížnosti správě v případě porušení Smlouvy ze strany uživatelů;
 • využívat další služby, k nimž mu přístup poskytuje společnost zastoupená správou;

Zhotovitel má navíc právo:

 • Provádění úkolů všech typů;
 • využívat další služby, k nimž má přístup od Společnosti zastoupené Správou.

Uživateli při používání Stránek zakázáno:

 • registrovat se jako uživatel jménem jiné osoby nebo místo ní ("falešný účet");
 • uvádět uživatele v omyl ohledně své identity použitím přihlašovacího jména a hesla jiného registrovaného uživatele;
 • uvádět nepravdivé údaje o sobě, svém věku nebo o svém vztahu k jiným osobám nebo subjektům;
 • nahrávat, ukládat, zveřejňovat, šířit, poskytovat přístup nebo jinak používat jakékoli informace, které: obsahují výhrůžky, hanobí, urážejí, znevažují čest a důstojnost nebo obchodní pověst nebo porušují soukromí jiných uživatelů nebo třetích stran; porušují práva nezletilých; jsou vulgární nebo obscénní, obsahují pornografické obrázky a texty nebo sexuálně explicitní scény s nezletilými; obsahují scény nelidského zacházení se zvířaty.
 • neoprávněně nahrávat, ukládat, zveřejňovat, distribuovat a poskytovat přístup nebo jinak využívat duševní vlastnictví uživatelů a třetích stran;
 • používat software a provádět akce, jejichž cílem je narušit normální fungování Stránek a jejich služeb nebo osobních stránek Uživatelů;
 • jakýmkoli způsobem, mimo jiné podvodem, porušením důvěry, hackerským útokem, pokusem o získání přístupu k přihlašovacímu jménu a heslu jiného uživatele.
 • nezákonně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje jiných osob;
 • umisťovat na stránky jakékoli jiné informace, které jsou podle názoru Správy nežádoucí, nejsou v souladu s účelem vytvoření stránek, porušují zájmy Uživatelů nebo jsou z jiných důvodů nežádoucí pro umístění na Stránky.
 • zaslat Zákazníkovi své kontaktní údaje, pokud Uživatel není vybrán jako Dodavatel;
 • Provádět úkony směřující k provedení transakcí se Zákazníkem a/nebo Zhotovitelem mimo rámec Webových stránek s využitím informací získaných na Webových stránkách.

7. Služba zasílání osobních zpráv

Po registraci získá uživatel přístup ke službě zasílání zpráv, která umožňuje výměnu korespondence se správou a ostatními uživateli. Korespondence vedená prostřednictvím této služby není osobní. Používáním této služby uživatel souhlasí s tím, že správa má právo kdykoli si přečíst zaslané zprávy.

Uživatel souhlasí s tím, aby mu administrace kdykoli a jakéhokoli charakteru zasílala osobní zprávy, včetně reklamních. Správa si vyhrazuje právo doplnit zprávy zaslané uživateli reklamou. Administrace nemoderuje (neprovádí náhled, hodnocení a filtrování) zprávy zaslané uživateli. Uživatelům je zakázáno používat službu soukromých zpráv k:

 • Páchání činů, které porušují české právo, mezinárodní právo;
 • nahrávání, odesílání, přenos nebo jakékoliv jiné zveřejňování neoprávněných reklamních informací, spamu, pyramidových schémat, řetězových a řetězových dopisů;
 • nahrávání, zveřejňování, přenášení nebo jakékoliv publikování materiálů, které jsou nezákonné, škodlivé, ohrožující, urážející dobré mravy, hanlivé, porušující autorská práva, obhajující nenávist a/nebo diskriminaci osob z rasových, etnických, sexuálních a sociálních důvodů.
 • nahrávání, odesílání, přenos nebo jiné zveřejňování materiálů, které porušují práva třetích stran.

Správa si vyhrazuje právo poskytnout přístup k osobním zprávám Uživatele třetím osobám v případech stanovených právními předpisy České republiky.

9. Služby společnosti

Společnost může Uživateli poskytovat Služby (dále jen "Služby"), které Uživateli umožní zveřejnit Objednávku Zákazníka na Stránkách a umožnit Uživateli zanechat Nabídku Objednávky. Služby jsou uživateli poskytovány společností za úplatu.

Společnost se zavazuje:

 • poskytovat Uživateli Služby způsobem a za podmínek definovaných ve Smlouvě,
 • při poskytování služeb umožnit přístup k profilu uživatele pomocí přihlašovacího jména a hesla,
 • považovat za platbu za Služby finanční prostředky, jejichž účel platby zahrnuje identifikační číslo (jedinečné číslo, které umožňuje Společnosti identifikovat Uživatele).

Společnost má právo:

 • dočasně přerušit poskytování Služeb Uživateli z technických, technologických nebo jiných důvodů, které brání poskytování Služeb, a to do doby, než budou tyto důvody odstraněny;
 • přerušit poskytování Služeb a/nebo jednostranně vypovědět Smlouvu bez rozhodnutí soudu zasláním oznámení Uživateli na adresu, kterou Uživatel uvedl při používání Webových stránek, v případě porušení povinností a/nebo záruk převzatých Uživatelem v souladu se Smlouvou o používání Qjob.cz;
 • Předčasné ukončení Smlouvy jednostranně bez rozhodnutí soudu zasláním výpovědi Dodavateli na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem při používání Stránek, v případě porušení termínu a postupu platby za Služby ze strany Uživatele.

Uživatel má právo:

 • využívat služby společnosti s výhradou přijetí smlouvy zveřejněné na adrese https://qjob.cz/info/terms jako nabídky;
 • přijímat služby poskytované společností v pořadí a ve lhůtách stanovených ve smlouvě.

Uživatel se zavazuje:

 • při využívání služeb společnosti dodržovat všechny podmínky poskytování služeb uvedené ve smlouvě;
 • včas zaplatit za Služby Společnosti, včetně zajištění dostupnosti finančních prostředků na osobním účtu na Stránkách (peněženka) nebo na platební kartě, pokud Uživatel používá systém opakovaných plateb;
 • Při platbě za služby společnosti uveďte identifikační číslo (jedinečné číslo, které umožňuje společnosti identifikovat uživatele);
 • nezneužívat poskytované možnosti, nevyužívat na vlastní pěst nebo za účasti třetích stran poskytování Služeb a/nebo možnosti využívat Služby Společnosti v tom, co může být kvalifikováno jako porušení práv třetích stran k duševnímu vlastnictví, nekalá soutěž, jiné porušení zákona; nepodnikat kroky, které ovlivňují běžný provoz Stránek.
 • Za bezpečnost a důvěrnost registračních údajů (přihlašovací jméno a heslo) odpovídá výhradně uživatel. Veškeré úkony prováděné v souvislosti se službami poskytovanými společností s použitím přihlašovacího jména a hesla uživatele se považují za úkony prováděné jím samotným. Uživatel nese výhradní odpovědnost vůči třetím stranám za všechny akce provedené s jeho přihlašovacím jménem a heslem. Společnost nenese odpovědnost za neoprávněné použití registračních údajů uživatele třetími stranami.

Náklady na Služby Společnosti se určují v závislosti na typu Zadání a také na kategorii Uživatele, kterou Společnost přidělila podle objektivních kritérií.

Cena za Služby Společnosti je splatná v Kč.

Společnost poskytuje služby uživateli na základě zálohové platby.

Smluvní strany jsou povinny při platbě za služby společnosti uvést identifikační číslo (jedinečné číslo, které umožňuje společnosti identifikovat uživatele).

Služby se považují za uhrazené Uživatelem od okamžiku, kdy Společnost obdrží potvrzení od banky o přijetí celé částky platby na účet Společnosti nebo kdy Společnost uzná skutečnost platby ve prospěch Společnosti prostřednictvím platebního systému v případě elektronické platby Uživatele.

Zákazník a Vykonavatel jsou povinni potvrdit skutečnost provedení Pověření prostřednictvím služeb Stránek. V případě rozporů mezi údaji obdrženými od Objednatele a Zhotovitele ohledně Ceny Zařazení a skutečností jeho provedení má Správa právo zkontrolovat a opravit konečnou Cenu Zařazení, jakož i zjistit skutečnost provedení nebo neprovedení Zařazení. Objednatel a Zhotovitel jsou povinni dodržovat podmínky Smlouvy a poskytovat Správě výhradně přesné informace o všech podmínkách plnění Úkolu, zejména pokud jde o Cenu a kvalitu plnění. Rozhodnutí Správy o stanovení Ceny a skutečnosti provedení Zadání je konečné a nepodléhá změně.

Služby se považují za poskytnuté společností uživateli v okamžiku výběru poskytovatele služeb.

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky této smlouvy a/nebo smlouvu zrušit podle vlastního uvážení. V případě, že společnost změní smlouvu, nabývají tyto změny účinnosti, jakmile je změněné znění smlouvy zveřejněno na internetu na adrese: https://qjob.cz/info/terms, pokud není datum účinnosti změn dále stanoveno v samotné smlouvě. Každý Návštěvník a/nebo Uživatel (včetně Ověřeného uživatele) je osobně odpovědný za to, že si na internetu prohlédne aktuální verzi Smlouvy.

Během platnosti Smlouvy se Společnost vynasnaží co nejdříve odstranit případné chyby a omyly na Webových stránkách. Společnost zároveň nezaručuje, že při zadávání Objednávek nedojde k chybám a poruchám, a to ani v souvislosti s fungováním softwaru.

Přijetím podmínek této smlouvy formou akceptace uživatel (včetně ověřeného) zaručuje společnosti, že:

 • poskytl spolehlivé údaje, včetně osobních údajů, při registraci na Stránkách a spolehlivé údaje Uživatele (včetně ID) při platbě za Služby Společnosti;
 • uzavírá Smlouvu dobrovolně, tedy: a) se plně seznámil s podmínkami Smlouvy, b) plně chápe význam a důsledky svého jednání v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy;
 • má veškerá práva a pravomoci potřebné k uzavření a plnění této dohody.

Smluvní strany nesou odpovědnost za porušení podmínek Smlouvy v souladu se Smlouvou a/nebo platnými právními předpisy České republiky.

Společnost v žádném případě nenese odpovědnost za:

 • jakékoli akce/neakce, které přímo či nepřímo vyplývají z akcí/neakcí Uživatele (včetně Ověřeného) a/nebo třetích stran;
 • jakékoli nepřímé škody a/nebo ušlý zisk Uživatele a/nebo třetích stran, a to bez ohledu na to, zda Společnost mohla předvídat možnost vzniku takových škod;
 • použití (nemožnost použití) a případné důsledky použití (nemožnosti použití) Uživatelem zvolené formy platby za Služby, jakož i použití/nemožnost použití jakýchkoli prostředků a/nebo způsobů přenosu/příjmu informací Uživatelem a/nebo třetími stranami.

Uživatel (včetně poskytovatele) je plně odpovědný za:

 • dodržování všech požadavků právních předpisů EU, mimo jiné v oblasti reklamy, duševního vlastnictví a hospodářské soutěže;
 • správnost informací poskytnutých Uživatelem při registraci na Stránkách.

Uživatel se zavazuje na vlastní náklady řešit spory a vypořádat nároky třetích stran v souvislosti s plněním objednávek nebo nahradit ztráty (včetně nákladů na právní zastoupení), které společnosti vznikly v souvislosti s nároky a žalobami, které byly založeny na jednání nebo opomenutí uživatele při používání webových stránek společnosti. Pokud by obsah, forma a/nebo umístění informací Uživatele na Stránkách vedly k uložení pokuty Společnosti ze strany orgánů veřejné moci, zavazuje se Uživatel na žádost Společnosti neprodleně poskytnout veškeré požadované informace týkající se umístění a obsahu informací na Stránkách, poskytnout Společnosti součinnost při vyřizování těchto pokut a uhradit veškeré ztráty (včetně nákladů na pokuty), které Společnosti vznikly v důsledku uložení pokut.

Pokud Uživatel nezaplatí za Služby ve lhůtě splatnosti, má Společnost právo účtovat Uživateli penále ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Společnost nezávisle určuje výši neuhrazené platby za Služby u každého Uživatele, která je povolena pro další používání Stránek.

Veškerá oznámení může jedna strana zasílat druhé straně:

 • e-mailem na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou při registraci nebo na e-mailovou adresu Společnosti uvedenou ve Smlouvě o užívání Qjob.cz;
 • poštou s potvrzením o přijetí nebo kurýrní službou s potvrzením o doručení.

Společnost má právo zasílat návštěvníkům (uživatelům) textové zprávy na telefonní čísla, která návštěvníci (uživatelé) uvedli při používání stránek.

10. Bezriziková transakce

Mezi objednatelem a zhotovitelem se uzavírá smlouva o provedení práce a/nebo poskytnutí služby s využitím služby Transakce bez rizika.

Objednatel a Zhotovitel souhlasí s Pravidly pro automatické zjišťování stavu provádění prací/poskytování služeb a přezkoumávání požadavků Objednatele a Zhotovitele při využívání bezrizikové transakce. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Pravidla pro automatické zjišťování stavu provádění díla/poskytování služeb a posuzování požadavků objednatele a zhotovitele.

11. Kabelka

Po registraci si můžete na Stránkách vytvořit osobní účet (peněženku), který můžete používat k využívání placených služeb poskytovaných Společností. Účet na Stránkách lze doplnit pomocí metod dostupných na Stránkách. Uživatel může kdykoli sledovat stav osobního účtu na Stránkách.

Společnost nese náklady na bankovní poplatky a poplatky za platební systémy spojené s tím, že uživatelé platí za služby společnosti výše uvedenými způsoby, které jsou k dispozici pro doplnění účtu. Některé banky, platební terminály a platební systémy však mohou za platební transakce účtovat další poplatky. Uživatel by si měl při platbě za služby společnosti pečlivě přečíst platební podmínky.

Správa nenese odpovědnost za změny stavu osobního účtu uživatele způsobené činností třetích stran. Převod finančních prostředků z účtu jednoho uživatele na účet jiného uživatele není možný. Prostředky připsané uživatelem na osobní peněženku mohou být uživateli vráceny stejným platebním prostředkem, který byl použit k převodu prostředků na společnost. Podmínky vrácení peněz se řídí technickými možnostmi platebních systémů, jejichž prostřednictvím byla peněženka připsána. Pokud neexistuje technická možnost vrácení peněz stejným způsobem, jakým uživatel peněženku vložil, vyžádá si správa bankovní údaje uživatele a vrátí peníze bankovním převodem.

12. Střet zájmů

V případě sporů mezi Zákazníkem a Poskytovatelem ohledně plnění Úkolů je řeší Správa. Uživatelé souhlasí s tím, že správa má právo přijmout veškerá nezbytná opatření na základě výsledků sporu. Rozhodnutí Správy je konečné a nelze se proti němu odvolat.

13. Zvláštní podmínky

Společnost nezaručuje, že software Služeb a Stránek bude bezchybný nebo bude fungovat bez problémů.

Společnost neodpovídá za rozhodnutí, která učiní správa při řešení konfliktů mezi uživateli.

Společnost nenese odpovědnost za ztráty nebo jiné škody, které uživateli vzniknou v důsledku jednání třetích stran.

Společnost si vyhrazuje právo odstranit ze svých serverů jakékoli informace nebo materiály, které jsou podle jejího názoru nepřijatelné, nežádoucí nebo porušují tuto smlouvu.

Společnost nemá kontrolu nad informacemi, službami a produkty dostupnými na internetu nebo nabízenými prostřednictvím internetu. V důsledku toho uživatel přijímá podmínku, že všechny produkty, informace a služby nabízené nebo dostupné prostřednictvím služby nebo na internetu (kromě těch, u nichž je výslovně uvedeno, že jsou poskytovány přímo společností) jsou poskytovány třetími stranami, které nejsou nijak spojeny se společností. Uživatel přebírá plnou odpovědnost a riziko za používání služeb a internetu. Společnost neposkytuje žádnou záruku na zboží, informace a služby poskytované prostřednictvím služeb nebo obecně na internetu. Společnost nenese odpovědnost za žádné náklady ani škody, které přímo či nepřímo vzniknou v souvislosti s těmito dodávkami. Uživatel přijímá odpovědnost za posouzení přesnosti, úplnosti a vhodnosti všech názorů, odhadů, služeb a dalších informací, kvality a funkcí zboží poskytovaných prostřednictvím služeb nebo obecně na internetu.

Veškerá práva k materiálům zveřejněným na Webových stránkách Návštěvníky (Uživatelský obsah), včetně práv duševního vlastnictví, patří příslušným Návštěvníkům a/nebo jiným držitelům autorských práv. Návštěvník poskytuje Společnosti záruky ohledně uživatelského obsahu v souladu s oddílem 6 této smlouvy.

Umístěním Uživatelského obsahu na Webové stránky ze strany Návštěvníka získává Společnost trvalé nevýhradní právo (jednoduchou licenci) na bezplatné užívání takového Uživatelského obsahu a obsaženého duševního vlastnictví na celém světě, a to v rozsahu jeho užití jakýmikoliv prostředky povolenými v souladu s právními předpisy Ruské federace, včetně uvedení jména (pseudonymu) autora, za účelem 1) plnění podmínek této Smlouvy ze strany Společnosti, 2) ochrany práv a oprávněných zájmů Společnosti. Společnost je oprávněna za účelem splnění deklarovaných účelů poskytnout nabytá práva třetím stranám, jakož i vytvářet archivní kopie uživatelského obsahu.

Veškerá práva ke Stránkám a jejich službám, včetně práv duševního vlastnictví obsažených na Stránkách a jejich službách (mimo jiné včetně počítačových programů, databází, grafického designu), jakož i doménová jména Qjob.cz, práva k logům a jiným podobným dílům, práva k ochranným známkám Qjob (slovním, grafickým a kombinovaným) patří společnosti WebTech Group Kft., Maďarsko nebo jejím přidruženým společnostem.

Stránky a služby nelze zpětně analyzovat, napodobovat, rozebírat, dekompilovat, dekódovat, upravovat, překládat do jiných jazyků; je zakázáno reprodukovat Stránky nebo jejich části; je zakázáno porušovat bezpečnostní systémy Stránek a služeb, odstraňovat, skrývat nebo měnit nápisy nebo oznámení na Stránkách a službách o duševních právech společnosti a jejích přidružených společností.

Automatizované zpracování informací zveřejněných na Stránkách nebo v nich obsažených třetími stranami je rovněž zakázáno.

Duševní vlastnictví společnosti a jejích přidružených společností nesmí být žádným způsobem použito (pro jakýkoli účel, včetně nekomerčních účelů) bez předchozího písemného souhlasu společnosti, s výjimkou případů výslovně povolených v této smlouvě.

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti je rovněž zakázáno používat jakýkoli obsah vytvořený uživateli, ať už vcelku nebo zčásti (včetně fotografií a obrázků, informací o návštěvnících a dalších informací, které zveřejnili na webových stránkách). Zakázané použití zahrnuje kopírování, shromažďování, nahrávání, organizování, hromadění, ukládání, upravování, vyhledávání, reprodukování, zveřejňování, přenášení, mazání a jakékoli jiné použití takového uživatelského obsahu pro jakýkoli účel, včetně nekomerčních účelů.

14. Vstup této dohody v platnost a její změny

Dohoda, její přílohy a změny nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách https://qjob.cz/info/terms. Dohoda a její přílohy mohou být kdykoli změněny. Uživatel a/nebo návštěvník se zavazuje přečíst si aktuální verzi smlouvy před každým použitím zdrojů, služeb a/nebo služeb společnosti. Pokud se Uživatel a/nebo Návštěvník rozhodne upravenou Smlouvu nepřijmout, je povinen přestat Službu používat. Pokračováním v používání zdrojů, služeb a/nebo služeb společnosti uživatel s těmito změnami souhlasí.

15. Rozhodné právo

Veškeré vztahy mezi společností a návštěvníky se řídí výhradně právem EU. Pokud návštěvník poruší právní předpisy EU, ponese plnou správní a trestní odpovědnost.

Dodatek č. 1 k dohodě. Pravidla pro automatické zjišťování stavu provedení díla/služby a posuzování žádostí objednatele a zhotovitele (dále jen "Pravidla").

Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o používání qjob.cz fyzickými osobami.

1. Informování Správy o stavu prací/poskytování služeb při využívání služby Transakce bez rizika.

1.1 Objednatel a Zhotovitel oznámí Správě stav realizace díla/dodávky služby s využitím služby Transakce bez rizika (dále jen "dohodnutý stav úkolu") prostřednictvím technických prostředků Stránek nejpozději do tří měsíců ode dne výběru Zhotovitele.

1.2 Pokud žádná ze stran ve výše uvedené lhůtě neoznámí stav dohodnutého postoupení, bude postoupení automaticky považováno za neuskutečněné. Společnost přitom podá příslušné oznámení o předem sjednané události, jak je definována ve Smlouvě o platebních službách.

2 Určení stavu dohodnutého úkolu na základě žádosti jednoho z uživatelů

2.1 Pokud je informace o stavu dohodnutého úkolu obdržena od jednoho z uživatelů ve lhůtě stanovené v bodě 1.1 těchto Pravidel, vyčká Správa na informaci od uživatele, který je druhou stranou dohodnutého úkolu, do 3 dnů, s výjimkou případů uvedených v bodech 2.1.1 a 2.1.2.

2.1.1 V takovém případě, pokud Zákazník přiřadí Dohodnutému úkolu stav "Splněno", Administrace automaticky přiřadí Dohodnutému úkolu stav "Splněno", aniž by čekala na reakci Vykonavatele. Společnost přitom zašle příslušné oznámení o předem dohodnuté události.

2.1.2 Také v případě, že Specialista přiřadí Dohodnutému úkolu stav "Nesplněno", Administrace automaticky přiřadí Dohodnutému úkolu stav "Nesplněno", aniž by čekala na reakci Zákazníka. Společnost přitom zašle příslušné oznámení o předem schválené události.

3. určení stavu dohodnuté úlohy na základě odpovídajících požadavků uživatele.

3.1 Pokud ve lhůtě definované v bodě 2.1 těchto Podmínek obdrží oba Uživatelé shodné informace o stavu Sjednaného úkolu, bude Sjednanému úkolu tento stav přidělen a Společnost zašle odpovídající oznámení o Předschválené události.

4. Určení stavu dohodnutého úkolu na základě nekonzistentních požadavků uživatelů.

4.1 Pokud se informace o stavu dohodnutého úkolu od obou uživatelů liší ve lhůtě stanovené v bodě 2.1 těchto podmínek, je dohodnutý úkol převeden do stavu žádosti uživatele (střet zájmů).

5. Vyřizování stížností uživatelů

5.1 Správa je oprávněna do 3 dnů ode dne přechodu Pověření do stavu projednávání žádostí Uživatelů (Konflikt) přijmout opatření ke zjištění stavu Dohodnutého pověření. Stav se zjišťuje na základě analýzy vyjádření objednatele a zhotovitele a jimi předložených důkazů. Při provádění takové analýzy Správa nevystupuje jako hodnotitel nebo odborník, ale pouze jako nezávislá strana oprávněná provádět takovou analýzu na základě těchto Pravidel, vedená vlastním nezávislým přesvědčením a uvážením. Společnost přitom není zástupcem objednatele ani zhotovitele.

5.2 Při určování stavu sjednaného zadání se Společnost řídí textem sjednaného zadání včetně sjednaného termínu poskytnutí služeb, provedení prací. Dostupná korespondence mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb v souvislosti se službou se při analýze zohledňuje výhradně na chráněných stránkách webových stránek. Při analýze průběhu poskytování služeb, provádění prací může Společnost zohlednit i odbornou úroveň Zhotovitele na základě komplexního hodnocení uvedeného na osobní stránce Zhotovitele na webových stránkách (zejména pomocí něj Společnost zjistí, jakou úroveň poskytování služeb, provádění prací by mohl Objednatel očekávat při uzavření Sjednaného úkolu).

5.3 Objednatel a Zhotovitel souhlasí s tím, že Společnost může při analýze použít zvukové a/nebo obrazové záznamy z průběhu poskytování služeb a provádění prací pořízené Uživateli a zavazuje se poskytnout Správě informace a podklady potřebné k analýze souladu služeb/prácí se Sjednaným zadáním. Pro analýzu se použijí materiály poskytnuté Objednatelem i Vývojářem. Objednatel a zhotovitel nesou veškerá rizika spojená s neposkytnutím potřebných materiálů společnosti.

5.4 Na základě výsledků přezkumu a analýzy Společnost podle vlastního nezávislého uvážení a přesvědčení přijme jedno z následujících rozhodnutí

5.4.1. Služby byly poskytnuty / práce byly dokončeny řádně a včas v souladu se sjednaným zadáním;

5.4.2. Služby nebyly provedeny řádně a/nebo včas v souladu s dohodnutým zadáním.

5.5 Za přijetí jednoho z rozhodnutí uvedených v bodě 5.4 těchto Podmínek odpovídá Společnost v souladu s podmínkami těchto Podmínek. Přijetí jednoho z uvedených rozhodnutí Společností je pro účely těchto pravidel konečné a nelze je revidovat. Zákazník a Zhotovitel použitím služby Transakce bez rizika vyjadřují svůj souhlas s jakýmkoli rozhodnutím Společnosti uvedeným v bodě. 5.4. Pravidla.

5.6 Přijetím jednoho z rozhodnutí uvedených v bodě 5.4 těchto Pravidel zašle Společnost odpovídající oznámení o Předurčené události.

Část III. Dohoda o používání Qjob.cz osobami, které se zabývají podnikatelskou činností.

(dále v této části III - "část III dohody")

Tato část III Smlouvy upravuje postup při používání Webových stránek a Služeb, jakož i vztahy vyplývající z používání Webových stránek a Služeb Návštěvníky za účelem zadávání a plnění Obchodních objednávek, jejichž účelem je využití děl, služeb výhradně pro potřeby související s podnikatelskou činností.

1. Zadáním Obchodní objednávky Zákazník poskytuje následující záruky zásadního významu:

1.1 Objednatel má veškerá oprávnění a potřebnou právní způsobilost k uzavření smlouvy jménem právnické osoby nebo fyzické osoby podnikatele zastoupené Objednatelem s příslušnou právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikatelem zastoupenou Zhotovitelem.

1.2 Zadáním Obchodní objednávky Klient nedává Obchodní objednávce charakter právně platného sdělení.

2 Podáním návrhu na Obchodní zakázku poskytne Zhotovitel Objednateli následující prohlášení (záruky) podstatného významu

2.1 Exekutor je plně oprávněn a má potřebnou právní způsobilost k uzavření smlouvy jménem právnické osoby nebo fyzického podnikatele zastoupeného Exekutorem s příslušnou právnickou osobou nebo fyzickým podnikatelem zastoupeným Klientem.

3. Objednatel si zadáním Obchodního úkolu a výběrem Zhotovitele Obchodního úkolu a Zhotovitel zanecháním nabídky na Obchodní úkol vymění informační zprávy o záměru uzavřít smlouvu o poskytování služeb/výkonů mezi jednotlivými podnikateli nebo právnickými osobami, které přímo zastupují. Objednatel a zhotovitel si samostatně zvolí formu a podmínky uzavření příslušné smlouvy, jakož i způsob jejího plnění.

4. Ustanovení části II, která se nevztahují na postoupení podniku:

4.1. п. 10 části II Bezriziková transakce.

4.2. ustanovení. 1.1-1.2 Přílohy č. 1 Pravidel pro automatické zjišťování stavu provádění prací/poskytování služeb a vyřizování požadavků Objednatele a Zhotovitele.

Podrobnosti o společnosti

Název: WebTech Group Kft.

Sídlo: 1095 Budapest, Soroksári út 44., 2. patro.

Jméno a funkce oprávněného zástupce: Olesya Kaso-Fedinisin, generální ředitelka

Registrační číslo společnosti: 01-09-350453

Daňové číslo: 27118935-2-43 

Správce lze kontaktovat:

 • prostřednictvím chatu;
 • e-mailová adresa: info@qjob.сz;