VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

1. Podrobnosti o poskytovateli služeb  

Název: WebTech Group Kft.  

Sídlo: 1095 Budapešť, Soroksári út 44. 2. patro  

Jméno a funkce zplnomocněného zástupce: Oleszja Kaszó-Fedinisin, generální ředitel  

Registrační číslo společnosti: 01-09-350453  

Daňové číslo: 27118935-2-43  

2. Účel všeobecných obchodních podmínek a webových stránek  

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou poskytovány společností WebTech Group Kft. (Dále jen: Poskytovatel služeb) a CVIII z roku 2001. Zákon (dále jen: Elkertv.) Obsahují práva a povinnosti uživatelů (dále jen: Uživatel) využívajících služby elektronického obchodování podle § 2 písm. A) zákona.  

Účelem Webu provozovaného Poskytovatelem služeb je, aby spotřebitelé (dále jen: Zákazníci) využívající Webové stránky využívali služeb Profesionálů, kteří se na Web zaregistrovali (dále jen: Profesionálové; Zákazníci a Profesionálové společně: Uživatelé). V souladu s tím poskytovatel služeb Kvalifikuje se jako zprostředkovatel služeb podle § 2 písm. L).  

Tyto VOP se vztahují na všechny smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem služeb s Uživateli a mezi Uživateli (dále společně: Strany) prostřednictvím výše uvedených Webových stránek, bez ohledu na to, zda je poskytovatelem služeb nebo jeho přispěvatelem prováděn z Česká republika nebo ze zahraničí .  

Poskytovatel služeb je oprávněn využívat některé služby Webových stránek Uživatelem, který se na Web platně a úspěšně zaregistruje, a rovněž bere na vědomí, že ustanovení těchto VOP jsou pro něj závazná.  

Poskytovatel služeb je povinen zajistit nepřetržitý, bezchybný provoz webových stránek. V případě údržby nebo nepředvídané chyby je Poskytovatel služeb povinen okamžitě informovat Uživatele o skutečnosti údržby / chyby prostřednictvím rozhraní Webových stránek. 

3. Registrace  

3.1. Můžete se zaregistrovat v položce nabídky „Registrace“ na domovské stránce vyplněním tamního formuláře. Uživatel musí vyplnit uživatelská data (další podrobnosti viz informace o správě dat). Registrací na Webové stránce Uživatel prohlašuje, že si přečetl a přijímá všechna ustanovení a podmínky těchto VOP (zveřejněných na Webových stránkách) a Informací o správě údajů zveřejněných na Webových stránkách.  

3.2. Poskytovatel služeb neodpovídá za žádné důsledky (chyby nebo škody, například zpoždění dodání), které lze vysledovat zpět k nesprávným a / nebo nepřesným údajům poskytnutým uživatelem. Ve všech případech, pokud je profesionálem společnost nebo živnostník, je poskytovatel služeb oprávněn mimo jiné ověřit, zda je žadatel o registraci skutečně zaslán e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v obchodním rejstříku nebo jiný úřední se zaregistrovat nebo prostřednictvím ověřovacích programů (Opten, Bisnode). Na základě kontroly je Poskytovatel služby oprávněn změnit podmínky služby nebo odmítnout registraci. Poskytovatel služeb neodpovídá za žádné škody způsobené tím, že uživatel zapomene své heslo nebo od jakékoli neoprávněné osoby. bude k dispozici z důvodů, které nelze přičíst poskytovateli služeb. Poskytovatel služeb považuje všechny registrace za nezávislé uživatele. Poskytovatel služeb neodpovídá za žádné škody nebo chyby vyplývající ze změny registrovaných údajů Uživatelem.  

3.3. Uživatel je oprávněn kdykoli zrušit svou registraci, a to bez uvedení důvodů, v právním upozornění zaslaném Poskytovateli služby prostřednictvím e-mailu. Po obdržení dopisu požadujícího zrušení je Poskytovatel služeb povinen zajistit zrušení registrace neprodleně, nejpozději však do 72 hodin. V případě pochybností je Poskytovatel služby oprávněn ověřit zasláním zprávy na e-mailovou adresu uvedenou v obchodním rejstříku nebo jiném oficiálním registru daného Specialisty, že osoba žádající o zrušení je skutečně oprávněna Specialistu zastupovat. Uživatelská data budou ze systému odstraněna bezprostředně po vymazání za předpokladu, že uživatel dříve nezadal objednávku ani neprovedl žádnou transakci. Po odebrání již není možné obnovit uživatelská data, daný Uživatel se může znovu zaregistrovat. Pokud zákazník již dříve provedl nějaký úkol, jeho data nebudou odstraněna ze systému, ale budou deaktivována. V takovém případě Poskytovatel služeb uchovává data a dokumenty související s dříve odeslanými úkoly.  

3.4. Za zachování důvěrnosti uživatelských přístupových údajů (zejména hesla) odpovídá výhradně uživatel. Pokud si Uživatel uvědomí, že k heslu uvedenému při registraci mohl získat přístup neoprávněná třetí osoba, je povinen své heslo okamžitě změnit a současně je povinen to oznámit Poskytovateli služeb.  

3.5. Uživatel se zavazuje aktualizovat osobní údaje poskytnuté při registraci podle potřeby - na základě samostatného e -mailového oznámení Uživatele - s cílem zajistit, aby byly včasné, úplné a přesné. Veškeré dodatečné náklady vyplývající ze změny údajů, které nebyly poskytovateli služeb sděleny, nese uživatel.  

3.6. Registrací Uživatele můžete používat Web jako Profesionál a Zákazník. Registrace je zdarma. Uživatel pak může dobít zůstatek spojený s jeho účtem. Zůstatek může Uživatel použít na předplatné poskytující slevy a na zaplacení poplatku za zveřejnění úkolů a podávání nabídek.  

3.7. Během registrace má Uživatel možnost vytvořit si na Webové stránce (Peněžence) osobní účet (účet), který může využívat při využívání placených Služeb poskytovaných Poskytovatelem služeb. Účet na Webové stránce je nahrán způsoby dostupnými na Webových stránkách. Uživatel může kdykoli sledovat stav osobního účtu na Webových stránkách.  

Poskytovatel služeb neodpovídá za jakékoli změny provedené v osobním účtu uživatele třetími stranami. Z účtu uživatele není možné převádět peníze. V případě vadného plnění je Uživatel povinen do 3 dnů tuto událost oznámit Poskytovateli služby a písemně informovat o skutečnosti vadného plnění a požádat o vrácení peněz. Vrácení peněz je možné pouze zrušením placené metody. Pokud zrušení není možné z důvodů nezávislých na Poskytovateli služeb, je jeho vrácení možné pouze na základě individuálního posouzení se samostatným písemným odůvodněním. Zrušená částka bude odepsána z účtu uživatele na základě podmínek banky, která vede účet uživatele.  

Není možné převádět peníze z osobního účtu jednoho uživatele na účet jiného uživatele.  

3.8. Možnosti dobití zůstatku na osobním účtu (účtu) uživatele:  

Kreditní kartou 

3.9. Vezměte prosím na vědomí, že neexistuje žádný způsob, jak částku zaplacenou / převést na váš osobní účet na Webových stránkách, tuto podmínku potvrzujete přijetím těchto všeobecných podmínek a považujete ji za závaznou. S ohledem na to doporučujeme, abyste na svůj osobní účet vložili v daném okamžiku pouze tolik peněz, kolik skutečně potřebujete. 

4. Zvláštní ustanovení pro zákazníka  

4.1. Zákazník je oprávněn vytvářet na Webových stránkách úkoly, za jejichž výkon mohou Profesionálové učinit nabídku.  

4.2. Zákazník může podat žádost o použití dané služby jako výzvu k podávání nabídek pomocí funkce task, kterou lze vytvořit v jeho uživatelském profilu. Klient může úkol zveřejnit způsobem přístupným jakémukoli profesionálovi nebo jej zaslat konkrétně konkrétnímu profesionálovi na žádost o nabídku (doporučení). Takto uzavřená smlouva mezi Specialistou a Zákazníkem po vzájemné dohodě o aplikaci Specialisty a podrobnostech služby se považuje za písemnou smlouvu v česky.  

4.3. Zákazník má možnost kdykoli, i po vytvoření úkolu, opravit jakoukoli chybu při zadávání údajů na Web, nebo úkol dokončit (v případě obsahu předchozí stránky stisknutím tlačítka „zpět“) .  

4.4. Zákazník je povinen poskytnout hodnocení kvality služby poskytované specialistou na příslušném rozhraní webových stránek.  

4.5. Příchod úkolu (výzva k podání nabídky) zaslaný zákazníkem na rozhraní poskytovatele služeb bude zákazníkovi neprodleně potvrzen souběžným informováním specialisty nebo specialistů vybraných zákazníkem a zveřejněním úkolu prostřednictvím automatického potvrzovacího e- pošta. relevantní data pro úkol. Tento potvrzovací e-mail pouze informuje zákazníka, že úkol byl zveřejněn na webových stránkách.  

4.6. Zveřejněním úkolu vzniká zákazníkovi povinnost platit individuální poplatek. Tato povinnost Zákazníka zahrnuje přijetí všech opatření a dodržení formalit požadovaných smlouvou nebo jakýmikoli právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. a Elkertv. nezbytné k umožnění platby v souladu s ustanoveními Pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak nebo tyto VOP nestanoví jinak, provede zákazník platbu dříve, než mu poskytovatel služeb umožní zveřejnit výzvu k podání nabídky na plnění úkolu na webových stránkách v souladu s těmito VOP. Před zveřejněním úkolu může Klient uvést, že individuální poplatek (I.) platí sám, (II.) Profesionál je povinen platit, (III.) Platí společně a nerozdílně s profesionál. Pokud nenajdete vhodného specialistu pro úkol zveřejněný zákazníkem, bude mu individuální zaplacený poplatek vrácen. Zákazník je oprávněn místo žádosti o cenovou nabídku použít místo individuálního poplatku předplatné, na základě kterého může zveřejnit neomezený počet úkolů na Webových stránkách po dobu uvedenou v předplatném.  

4.7. Zákazník může zaplatit protiplnění za individuální platbu poplatku nebo předplatné na vrub zůstatku náležejícího k jeho profilu (bod 3.6 VOP)  

4.8. Poskytovatel služeb automaticky zpracuje objednávku a poté - pokud se strany nedohodnou jinak nebo toto VOP obsahuje jiné ustanovení - umožní úkol Zákazníka objevit se na Webových stránkách nebo použít předplatné po připsání částky zaplacené Zákazníkem.  

4.9. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo změnit poplatky za služby, které mají platit zákazníci, za předpokladu, že změna vstoupí v platnost současně s uvedením na webových stránkách. Novela nemá vliv na poplatek za již použité služby. Pokud je i přes veškerou péči poskytovatele služeb na rozhraní webových stránek vložen chybný poplatek, zejména s ohledem na zjevně nesprávné, např. za cenu 0 CZK výrazně odlišnou od známé, obecně přijímané nebo odhadované ceny služby, pravděpodobně z důvodu chyby systému, není poskytovatel služby povinen poskytovat službu za nesprávnou cenu, ale může nabídnout služba za správnou cenu . 

5. Zvláštní ustanovení pro profesionály  

5.1. Pokud Profesionál jedná při uzavírání transakce jménem právnické osoby nebo jako živnostník, přijetím těchto VOP prohlašuje, že uzavírá smlouvu pro účely související s jeho profesí, nezávislým povoláním nebo podnikáním, takže zákon V z 2013 o občanském zákoníku nesplňuje podmínky. (Dále jen: občanský zákoník) 8: 1. § (1) bod 3, ani CLV z roku 1997 o ochraně spotřebitele. (dále jen: Fgytv.) spotřebiteli v souladu s oddílem 2 a). Každý uživatel, který nebo který se zaváže plnit úkoly zveřejněné zákazníkem, je považován za specialistu.  

5.2. Profesionál je oprávněn používat Web po registraci v souladu s kapitolou 3 těchto VOP. Pokud profesionál nahraje doklad totožnosti nebo vizitku na vyhrazené rozhraní webových stránek a poskytovatel služeb je ověří, bude kvalifikován jako „ověřený profesionál“. Nahrání dokladu totožnosti nebo vizitky je volitelné, ale pokud tak neučiníte, profesionál nebude „ověřeným profesionálem“. Poskytovatel služeb přijme opatření k odstranění dokumentů ze systému ihned po kontrole dokumentů.  

5.3. Profesionál se může zdarma zaregistrovat a zobrazit svůj profil na webových stránkách. Specialista je povinen zaplatit individuální poplatek v případě nabídek za plnění úkolů zveřejněných Klienty, pokud Klienti nestanoví jinak. Tato povinnost Profesionála zahrnuje přijetí všech opatření a dodržení formalit požadovaných smlouvou nebo jakýmikoli právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. a Elkertv. nezbytné k umožnění platby v souladu s ustanoveními Pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak nebo tyto VOP nestanoví jinak, provede Profesionál platbu dříve, než Poskytovatel služby povolí Profesionálovi připravit nabídku na plnění úkolu v souladu s těmito VOP. Pokud není nabídka specialisty klientem přijata, individuální poplatek zaplacený Profesionálem bude Profesionálovi vrácen. Specialista je oprávněn použít předplatné místo placení individuálního poplatku jako protiplnění za podání nabídky, na jejímž základě může předložit nabídku na plnění neomezeného množství úkolů po dobu uvedenou v předplatném .  

5.4. Specialista může vypořádat zaplacení individuální platby poplatku nebo předplatného ze zůstatku svého profilu (bod 3.6 VOP) pomocí Simple pay nebo pomocí platebního systému Barion Payment Zrt.  

5.5. Poskytovatel služeb automaticky zpracuje objednávku a - v případě zvláštního požadavku - odešle fakturu e -mailem na e -mailovou adresu uvedenou odborníkem, pak - pokud se strany nedohodly jinak nebo tyto VOP obsahují jiné ustanovení - po připsání částky umožní Profesionálovi nabídku nebo použití předplatného.  

5.6. Profesionál může požádat, aby - v případě dobití zůstatku náležejícího jeho profilu - poskytovatel služeb vystavil fakturu, která mu byla zaslána elektronicky, prostřednictvím platebního systému Barion Payment Zrt. Tento nárok lze odvolat jasným právním prohlášením adresovaným poskytovateli služeb. Pokud je faktura profesionála k elektronickému odeslání dokončena, poskytovatel služeb mu fakturu oznámí / odešle e-mailem. Profesionál je povinen vytisknout elektronickou fakturu bez elektronického podpisu a zaznamenat ji ve svých knihách jako fakturu v papírové podobě.  

5.7. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo změnit poplatky za služby, které mají platit profesionálové, za předpokladu, že změna vstoupí v platnost současně s uvedením na webových stránkách. Novela nemá vliv na poplatek za již použité služby. Pokud je i přes veškerou pečlivost poskytovatele služeb na rozhraní webových stránek vložen chybný poplatek, zejména s ohledem na zjevně nesprávné, např. za cenu „0“ HUF, která se výrazně liší od známé, obecně přijímané nebo odhadované ceny služby, pravděpodobně z důvodu chyby systému, není poskytovatel služby povinen poskytovat službu za nesprávnou cenu, ale může nabídnout služba za správnou cenu ...  

5.8. Při poskytování jakýchkoli svých služeb je Profesionál povinen zdržet se jakéhokoli jednání, které by Klienty klamalo. Profesionál je výhradně odpovědný za plnění veškerých povinností uložených právními předpisy dotyčného členského státu za účelem poskytování služby, kterou poskytuje. V případě porušení těchto povinností Poskytovatel služeb vylučuje veškerou odpovědnost a může požadovat od Profesionála náhradu jakýchkoli škod, které by mu mohly nastat. Profesionál má zakázáno používat webové stránky k propagaci svých vlastních aktivit. 

6. Zvláštní ustanovení pro transakce mezi Klientem a Specialistou  

6.1. Popis služeb poskytovaných Profesionály na Webových stránkách lze zobrazit na profilu daného Profesionála.  

6.2. Ceny služeb uvedených na webových stránkách mohou být uvedeny v CZK (brutto) včetně daně z přidané hodnoty včetně.  

6.3. Poskytovatel služeb neodpovídá za žádné závazky vyplývající z právního vztahu mezi zákazníkem a specialistou založeného prostřednictvím webových stránek, včetně placení daní, strany jsou povinny jej plnit samy.  

6.4. Úkol je přijat po kliknutí na odpovídající štítek úkolu. Nabídky související s tímto úkolem vytvářejí zákazníkovi povinnost nabídky pro profesionála.  

6.5. S pomocí bezrizikové obchodní funkce bude poplatek, který má zákazník zaplatit za práci, kterou bude provádět profesionál, blokován finančním partnerem poskytovatele služeb na účtu zákazníka. V případě výkonu Profesionála - Zákazníkem a certifikovaným Profesionálem - Poskytovatel služeb automaticky odblokuje poplatek, který má být uhrazen Zákazníkem a který bude převeden do peněženky Profesionála Barion. U úkolů vytvořených pomocí bezrizikové obchodní funkce by maximální doba dokončení úkolu neměla přesáhnout 18 dní. Pokud jej z důvodu složitosti úkolu nelze splnit do 18 dnů, je zákazník povinen jej rozdělit na části, jejichž cenu lze individuálně stanovit a dokončit do 18 dnů. Pokud Profesionál - certifikovaný Klientem a Profesionálem - neplní, poskytovatel služeb zákazníkovi poplatek automaticky vrátí. Pokud zákazník Poskytovateli služeb sdělí, že Profesionál neprovedl objednanou práci a Profesionál v tomto ohledu na příslušné rozhraní Webové stránky nezaslal odpověď, Poskytovatel služeb - po několika požadavcích Zákazníka - vrátí částku na zákaznický účet. Pokud Specialista uvede, že práci dokončil, ale Zákazník v tomto ohledu nezasílá odpověď na příslušné rozhraní Webové stránky, Poskytovatel služeb - po několika požadavcích od Zákazníka - převede částku na účet Specialisty po 3. dnů indikace specialisty. Pokud ani zákazník, ani Specialista nenaznačuje změnu stavu v systému ani nenahláší stížnost do 18 dnů od zahájení úkolu, po 18. dni bude úkol automaticky zrušen a blokovaná částka uvolněna a vrácena na účet Zákazníka. V případě sporu mezi Profesionálem a Zákazníkem zaplatí Poskytovatel služeb Profesionálovi poplatek za plnění úkolu a informuje strany o možnosti urovnání soudního sporu v rámci soudního řízení. Poskytovatel služeb účtuje provizi za úkoly vytvořené pomocí funkce bezrizikového podnikání, jejíž výše je upravena a přidána k ceně úkolů. Zákazník je povinen zaplatit provizi. Sazba provize je 10% z částky dohodnuté mezi zákazníkem a specialistou, z čehož 9% náleží poskytovateli služeb a 1% partnerovi provozujícímu platební systém. Obchodní funkce bez rizika je používána prostřednictvím platebního systému společnosti Barion Payment Zrt. (Licence MNB: H-EN-I-1064/2013). Minimální částka, kterou lze zavázat v rámci bezrizikové obchodní funkce, je 1 000 HUF a maximální 500 000 HUF. Tyto limity se mohou lišit v závislosti na způsobu registrace (limity dobití, zpětného odkupu a transakce). Funkce bezrizikového podnikání vám neumožňuje změnit již zablokovanou částku; v případě změny poplatku, který má zákazník zaplatit, je možné vytvořit nový úkol nebo zrušit stávající úkol. Obchodní funkce bez rizika je používána prostřednictvím platebního systému společnosti Barion Payment Zrt. (Licence MNB: H-EN-I-1064/2013). Minimální částka, kterou lze zavázat v rámci bezrizikové obchodní funkce, je 1 000 HUF a maximální 500 000 HUF. Tyto limity se mohou lišit v závislosti na způsobu registrace (limity dobití, zpětného odkupu a transakce). Funkce bezrizikového podnikání vám neumožňuje změnit již zablokovanou částku; v případě změny poplatku, který má zákazník zaplatit, je možné vytvořit nový úkol nebo zrušit stávající úkol. Obchodní funkce bez rizika je používána prostřednictvím platebního systému společnosti Barion Payment Zrt. (Licence MNB: H-EN-I-1064/2013). Minimální částka, kterou lze zavázat v rámci bezrizikové obchodní funkce, je 1 000 HUF a maximální 500 000 HUF. Tyto limity se mohou lišit v závislosti na způsobu registrace (limity dobití, zpětného odkupu a transakce). Funkce bezrizikového podnikání vám neumožňuje změnit již zablokovanou částku; v případě změny poplatku, který má zákazník zaplatit, je možné vytvořit nový úkol nebo zrušit stávající úkol. odkup a limity transakcí). Funkce bezrizikového podnikání vám neumožňuje změnit již zablokovanou částku; v případě změny poplatku, který má zákazník zaplatit, je možné vytvořit nový úkol nebo zrušit stávající úkol. odkup a limity transakcí). Funkce bezrizikového podnikání vám neumožňuje změnit již zablokovanou částku; v případě změny poplatku, který má zákazník zaplatit, je možné vytvořit nový úkol nebo zrušit stávající úkol.  

6.6. Jakékoli spory, které mohou nastat mezi Zákazníkem a Profesionálem v souvislosti s plněním objednaných úkolů, nebudou poskytovatelem služeb řešeny. Používáním služby Soukromé zasílání zpráv na Webových stránkách Zákazník a Specialista berou na vědomí, že se Poskytovatel služeb může seznámit s obsahem korespondence v nich uvedené. Strany jsou oprávněny urovnat své spory soudním nebo mimosoudním řízením. 

7. Odpovědnost  

7.1. Náhodně zveřejněno, Načíst uživatele. V případě informací porušujících právo uvedené v § 13 bude Poskytovatel služeb dodržovat ustanovení čl. na požádání plní své povinnosti týkající se oznamování a odstraňování obsažené v Elkertv. Poskytovatel služeb také v zákonné lhůtě vyhoví jakékoli oficiální nebo soudní žádosti.  

7.2. Poskytovatel služeb vylučuje veškerou odpovědnost za jakákoli porušení, kterých se dopustil uživatel, zejména za obsah porušující práva zveřejněný uživatelem.  

7.3. Vzhledem k možné přeshraniční povaze poskytování služeb se Profesionál zavazuje při používání Webových stránek postupovat v souladu s ustanoveními příslušných vnitrostátních právních předpisů. Pokud jakákoli činnost související s používáním Webových stránek není povolena právními předpisy státu Zákazníka, je za použití výhradně odpovědný Profesionál.  

7.4. Pokud si Uživatel všimne nežádoucího obsahu na Webových stránkách, je povinen to neprodleně oznámit Poskytovateli služeb. Pokud poskytovatel služeb shledá indikaci během svého bona fide řízení odůvodněnou, je oprávněn informace okamžitě vymazat nebo upravit.  

7.5. Uživatel má zakázáno umisťovat na webové stránky obsah, který:  

 • porušuje autorská práva, práva na soukromí, zákony o ochraně údajů;  
 • porušuje zákon nebo vydává výzvu k trestnému činu nebo porušení;  
 • agresivní, osobní, obscénní, erotické, pomlouvačné, škádlivé, diskriminační nebo nenávistné;  
 • diskriminační nebo neoprávněně diskriminující na základě národnosti, etnického původu, rasy, náboženství nebo genderové identity;  
 • byl propíchnut, záměrně napsán, aby obtěžoval jednu nebo více osob;  
 • politizuje, záměrně navrhuje nebo usiluje o politickou pozici;  
 • používá zakázaná slova záměrným obcházením vestavěného filtru slov;  
 • používá neopodstatněné výrazy, které jsou výslovně namířeny proti jinému uživateli nebo jiné třetí straně, což může poškodit jeho čest nebo pověst;  
 • pravidelně zasahuje do používání Webové stránky komentáři, které nesouvisejí s provozováním Webových stránek;  
 • nápadně narušuje kultivovanou, pokračující komunikaci;  
 • záměrně uvádí ostatní uživatele v omyl;  
 • citace z osobního dopisu bez souhlasu odesílatele;  
 • obsahuje reklamu;  
 • podněcuje k práci nebo rozhodnutí Poskytovatele služeb nebo navrhuje bojkot používání Poskytovatele služeb;  
 • může poškodit nebo ohrozit dobrou pověst, vnímané nebo skutečné zájmy poskytovatele služeb, jeho obecný úsudek;  
 • obsahuje odkaz na web, který porušuje výše uvedené. 

Porušení výše uvedených podmínek může mít za následek smazání závadného obsahu a odpovědí zaslaných Uživatelem bez předchozího upozornění, písemného upozornění, v závažnějších případech nebo vymazání uživatelského účtu v případě opakovaného porušení tohoto ustanovení. Požádá -li Poskytovatel služby Uživatele o ukončení činnosti, je pokračování aktivity považováno za porušení VOP, i když jeho zákaz není v této části obsažen. 

8. Duševní vlastnictví  

8.1. Webová stránka a její obrazový, textový a strukturální design mají individuální originální charakter, a jsou proto chráněny autorským právem. Poskytovatel služeb je držitelem autorských práv na veškerý obsah zobrazený na webových stránkách: jakékoli dílo chráněné autorskými právy nebo jiné duševní výtvory.  

8.2. Kopírování obsahu webových stránek, ukládání nebo tisk celého nebo jeho části na fyzické nebo jiné datové nosiče je povoleno pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele služby.  

8.3. Kromě práv výslovně uvedených v těchto VOP, registrace, používání Webové stránky nebo jakékoli ustanovení VOP nedává Uživateli právo používat nebo používat jakákoli obchodní jména nebo ochranné známky na Webových stránkách. 

9. Další ustanovení  

9.1. Poskytovatel služby je oprávněn kdykoli jednostranně změnit podmínky těchto VOP s účinností do budoucna. Poskytovatel služeb informuje uživatele o změnách prostřednictvím rozhraní webových stránek. Po úpravě je podmínkou používání Webových stránek, aby je Uživatel výslovně přijal prostřednictvím Webových stránek a způsobem na nich uvedeným. V případě nové smlouvy nesmí Uživatel, který již uzavřel smlouvu, odkazovat na obsah dříve platných VOP jako smluvní zvyklost zavedená a uplatňovaná mezi Stranami, a to ani v případě, že budou výše uvedené informace vynechány.  

9.2. Ve věcech, které nejsou upraveny v těchto VOP, platí parvo EC, zejména občanský zákoník, Elkertv. a použijí se ustanovení zákona C z roku 2003 o elektronických komunikacích (dále jen: Eht.). 

Datum účinnosti: 26/08/2021 

WebTech Group Kft.